item(s)
Subtotaal :

Er bevinden zich momenteel geen items in uw lijst.

Items toevoegen
Toon zijkant
Klantenservice 09/348.08.00
info@avbtuintechniek.be

Subpagina's

Categorieën


Het volgende item werd succesvol aan uw lijstje toegevoegd

Verder kijken Bekijk lijst

Algemene voorwaarden

1. BESTELLINGEN
1.1. Bestellingen zijn bindend van zodra VB Tuintechniek BV deze ontvangt.
1.2. VB Tuintechniek BV behoudt zich het recht om bij onbeschikbaarheid van onze producten de bestelde aantallen te reduceren of te annuleren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding. 
2. PRIJZEN
2.1. De geleverde goederen  worden gefactureerd volgens onze prijslijst die van kracht is op de dag dat de goederen onze magazijnen verlaten dit ongeacht de prijzen die de koper bij bestelling opgegeven heeft.
2.2. Onze prijzen kunnen te allen tijde  en zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd, tenzij bij het afsluiten van een overeenkomst voor een bepaalde periode een vaste prijs is bedongen. 
2.3. Zonder uitdrukkelijke bekrachtiging worden onze aanbiedingen steeds gedaan zonder verbintenis.
3. LEVERING
3.1. Het risico van de geleverde goederen gaat over op de koper van zodra hij ze in ontvangst neemt.
3.2. De klant wordt geacht de goederen zelf in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid behoudt VB Tuintechniek BV zich het recht de goederenoverdracht  door derden te laten ondertekenen of bij gebrek aan derden de bestelde goederen voor de magazijnen van de koper af te laden. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de risico-overdracht naar de koper toe. 
3.3. Gebeurtenissen  waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen en welke niet-levering of niet tijdige levering van bestelde goederen  tot gevolg hebben, worden geacht voor ons overmacht op te leveren
4. BETALING
4.1. Alle leveringen zijn contant betaalbaar en dit zonder aftrek. 
4.2. De uitgifte van wissels of het aanvaarden van een andere betalingsmodaliteit doet geen afbreuk aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 
Zowel de persoon aan wie de goederen zijn verkocht, als aan wie ze zijn gefactureerd of aan wie ze zijn geleverd, zijn jegens ons samen  hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor betaling van de goederen.
4.3. VB Tuintechniek BV is slechts gehouden tot het toekennen van kortingen, bonussen,… voortvloeiend  uit bepaalde verkopen wanneer op datum van toekenning van de korting alle op de verkopen betrekking hebbende bedragen betaald zijn.
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
5.1. Alle goederen  blijven eigendom van VB Tuintechniek BV tot het moment dat de koper al zijn verplichtingen, uit welke overeenkomst ook, jegens ons voldaan heeft. 
5.2. Indien de koper niet stipt aan al zijn verplichtingen voldoet, is VB Tuintechniek BV te allen tijde gerechtigd de onder eigendomvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen, ook wanneer deze door de koper reeds werden doorverkocht
6. STRAFBEDING EN RENTE
6.1. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur is de koper van rechtswegen en zonder voorafgaande ingebrekestelling over de koopsom een rente verschuldigd van 1,35% per maand.
6.2. Bovendien zal het totaal vervallen bedrag verhoogd worden, naast de in 6.1. vermelde rente, met een forfaitaire vergoeding van 15% op het onbetaalde bedrag, indien binnen de acht (8) dagen het totaal vervallen bedrag niet voldaan werd wanneer hier bij aangetekend schrijven nogmaals  om werd verzocht en dit met een minimum van 125€.
6.3. Bij niet-betaling  van openstaande bedragen is VB Tuintechniek BV vrij de intussen haar en de koper geldende betalingstermijnen en kortingen  te wijzigen en de nieuwe zowel als de lopende bestellingen  van de koper niet langer  uit te voeren.
6.4. Bij niet-betaling van openstaande bedragen behoudt VB Tuintechniek BV zich het recht op binnen de acht (8) dagen volgend op de per aangetekend schrijven verzonden ingebrekestelling alle met de koper  gesloten verbintenissen te verbreken.
6.5. Wanneer  wij ons op 6.4 moeten beroepen, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht om van de klant een vergoeding te eisen  voor de schade die voortvloeit uit de  ontbinding van de verbintenis.
7. COMPENSATIE
7.1. VB Tuitechniek BV behoudt zich te allen tijde het recht voor de door ons verschuldigde bedragen te compenseren met de bedragen die leveranciers/afnemers ons schuldig zijn, ongeacht de omstandigheden van de tegenpartij.
8. TERUGNEMING,RUIL, RETOUR
8.1. Door ons verkochte goederen worden niet teruggenomen of geruild.
8.2. Retourzendingen dienen uitsluitend  franco  te worden verzonden en na schriftelijke toestemming van VB Tuintechniek BV.
9. KLACHTEN
9.1. Om geldig te zijn moet VB Tuintechniek BV per aangetekend schrijven in kennis te worden gesteld door de koper van alle klachten en dit binnen de acht (8) dagen na levering van de goederen.
9.2. Iedere klacht dient, ongeacht haar aard, per aangetekend schrijven aan VB Tuintechniek BV gemeld te worden.
9.3. Betwiste goederen mogen niet verplaatst, bewerkt of vernietigd worden mits uitdrukkelijke goedkeuring  van VB Tuintechniek BV.
9.4. VB Tuintechniek BV moet in staat gesteld worden de betwiste goederen te onderzoeken. Dit gebeurt, behoudens anders overeengekomen, in de magazijnen van VB Tuintechniek BV.
9.5. Bij afwijzing van de klacht  staat het VB Tuintechniek BV vrij voor repatriëring alsook  de gemaakte  reis- en verblijfkosten aan de koper door te rekenen.
10. LEVERANCIERS-/PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
10.1. VB Tuintechniek BV  kan niet verantwoordelijk worden gesteld  voor schade als gevolg van abnormaal gebruik van onze producten. Minimaal dienen onze voorschriften maar ook deze van onze leveranciers  inzake toepassingsgebied, druk, snelheid,… nageleefd te worden. Onze klanten zijn verplicht de gebruiker  hiervan duidelijk op de hoogte te brengen.
10.2. Het is niet toegestaan geheel of gedeeltelijk de merken, merktekens en getallen die op onze producten voorkomen aan te passen of te verwijderen.
10.3. VB Tuintechniek BV verwerpt iedere  leveranciers-of productieaansprakelijkheid wanneer de goederen niet door ons werden geleverd of wanneer de goederen na levering een wijziging hebben ondergaan.
10.4. De eis tot schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan het bedrag van de geleverde goederen.
10.5. Door VB Tuintechniek BV verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en nooit bindend.